სატვირთო ავტომობილები
ჩერნომორსკი - ფოთი - ჩერნომორსკი
  • ტარიფების მოქმედება: 2021 წლის 15 ივნისიდან
  • ხაზის: Chornomorsk – Poti, Poti - Chornomorsk
  • ტვირთების გადაზიდვა: სატვირთო ავტომობილები მძღოლთან ერთად

მძღოლთან ერთად სატვირთო ავტომობილების ტრანსპორტირების საზღვაო ფრახტის განაკვეთები მიმართულებებზე Chornomorsk -Poti/Batumi, Poti/Batumi - Chornomorsk route with m/v "Greifswald", "Vilnius", "Kaunas " 

ტვირთის სახელწოდება 

ფრახტის განაკვეთი

Chornomorsk - Poti

USD

 Poti - Chornomorsk

USD

დატვირთული სატვირთო ავტომობილი

1250

900

დატვირთული სატვირთო ავტომობილები-ავტომობილმზიდები 

1500

1500

ცარიელი სატვირთო ავტომობილი

600

600

სპირტი და სპირტის შემცველი ტექნიკური სითხეები

2480

2430

ლიქიორისა და არყის ნაწარმი (გარდა ღვინისა და ლუდისა), კონიაკის ნაწარმი

1930

1810

შეკუმშული და თხევადი აირები

1830

1710

აკუმულატორები, აეროზოლები, ქიმიური ტვირთი, მჟავები და სხვა სახიფათო ტვირთი

1620

1050

სიგარეტი, თამბაქოს ნაწარმი და სიგარეტის წარმოების პროდუქტები

1700

1700

ცოცხალი ცხოველები 

2870

2870

საფრთხის 1 კლასის ტვირთები IMO

2990

2990

ხილით, კენკრითა და კაკლით დატვირთული 11 მეტრზე მეტი

სიგრძის სატვირთო ავტომობილების ტრანსპორტირება

 (სეს სნ-ის საქონლის ჯგუფი 08, მათ შორის ხურმა, მანდარინო,

ფეიხოა, ბროწეული და სხვ.) 

  1150

 

Note

01.03.2021 წლიდან ჩერნომორსკი - ბათუმის, ბათუმი - ჩერნომორსკის მიმართულებებზე დაწესებულია „საბუნკერე დანამატი“ (BAF) შემდეგი ოდენობით:

  • 11 მეტრამდე (ჩათვლით) სიგრძის სატვირთო ავტომობილების და სხვა მგორავი ტექნიკის ტრანსპორტირებაზე მძღოლთან ერთად/მძღოლის გარეშე - 15 აშშ დოლარი / სიგრძის თითეულ დაწყებულ წრფივ მეტრზე; 
  • 11 მეტრზე მეტი სიგრძის სატვირთო ავტომობილების და სხვა მგორავი ტექნიკის ტრანსპორტირებაზე მძღოლთან ერთად/მძღოლის გარეშე - 200 აშშ დოლარი / ც.

 დანამატის მოქმედების ვადა - გაუქმების შესახებ შეტყობინებამდე. 

ა) განაკვეთები ვრცელდება 44 ტონამდე წონის, 11–18 მეტრი სიგრძის, 2.6 მ-მდე სიგანის, 4.5 მ-მდე სიმაღლის სატვირთო ავტომობილებზე.

ბ) ფრახტის განაკვეთები მოიცავს ტერმინალის მოსაკრებლებს დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პორტებში, ბორნის ელექტროქსელთან დაკავშირებას (ტექნიკურად თუ შესაძლებელია) (კონტროლირებადი ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ტვირთისთვის).

გ) თუ სატვირთო ავტომობილის (გარდა ავტომზიდებისა) სიგრძე 18 მ-ზე მეტია, სხვა მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვების შესაბამისობის პირობით, დამატებით გადაიხდება 50 აშშ დოლარი ავტომობილის სიგრძის 18 მეტრზე მეტი თითოეული დაწყებული მეტრისთვის. დატვირთული სატვირთო მანქანებისთვის სიგრძით 7-10 მეტრი,  გამოიყენება ტარიფი, რომელიც მოქმედებს 11-18 მეტრი დატვირთული სატვირთო მანქანებისთვის,მხოლოდ 200 დოლარიანი ფასდაკლებით ერთეულზე.

დ) სამხედრო დანიშნულების ტვირთი, ასევე ავტომობილები და სხვა მგორავი ტექნიკა, რომლებიც აღემატება მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვებს, ტრანსპორტირდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით.

ე) ტვირთსა და ავტომობილებს თან უნდა ახლდეს ყველა საჭირო დოკუმენტი საბაჟო ფორმალობების გასავლელად.

ვ) დამატებით გადაიხდება ერთი მძღოლის მგზავრობისა და კვების საფასური 120 აშშ დოლარის ოდენობით. მძღოლები განთავსდებიან მგზავრისთვის განკუთვნილ თავისუფალ ადგილებზე ბორნის ადმინისტრაციის შეხედულებისამებრ. 

ზ) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.  

*01.05.2021 წ.-დან მოქმედ ტარიფებში შეტანილია შემდეგი ცვლილებები: 

ბათუმი – ჩერნომორსკის, ჩერნომორსკი – ბათუმის მიმართულებებზე დაწესდა დანამატი ჯგუფური გზავნილების ფრახტზე (ერთი გამგზავნისგან გაგზავნა რამდენიმე მიმღების მისამართზე ან რამდენიმე გამგზავნისგან ერთი ან რამდენიმე მიმღების მისამართზე) შემდეგი ოდენობებით: 

1. 11 მეტრი და მეტი სიგრძის ავტომობილებით (მათ შორის ავტომზიდებით) ჯგუფური გზავნილების გადაზიდვებზე - 100 აშშ დოლარი/ავტომობილი.

  • From: May, 1, 2021
  • Line: Chornomorsk – Poti, Poti - Chornomorsk
  • Cargo: unaccompanied cargo vehicles

თანმხლების გარეშე მგორავი და საგემბანე ტვირთების გადაზიდვის საზღვაო ფრახტის განაკვეთები მიმართულებებზე თბომავალ "Greifswald", m/v "Vilnius" , m/v"Kaunas"  with effect from July 1, 2018:

1. 44 ტონამდე წონის, 22 მ-მდე სიგრძის, 2.6 მ-მდე სიგანის, 4.5 მ-მდე სიმაღლის სატვირთო ავტომობილების, ავტობუსების, ავტომატარებლების, სამშენებლო ტექნიკის, სასოფლო-სამეურნეო მანქანების და სხვა მგორავი ბორბლიანი ტექნიკის გადაზიდვა:

მგორავი ტვირთის სიგრძე

ფრახტის განაკვეთი

Chornomorsk- Poti Poti- Chornomorsk

11 მეტრის ჩათვლით

80 აშშ დოლარი/წ.მ.

80 აშშ დოლარი/წ.მ.

სიგრძით 18 მეტრი

900 აშშ დოლარი/ერთეული

900 აშშ დოლარი/ერთეული

სიგრძით 22 მეტრი 

1100 აშშ დოლარი/ერთეული

1100 აშშ დოლარი/ერთეული

Note: წ.მ. – ტვირთის სიგრძის თითოეული დაწყებული წრფივი მეტრი. 

2. საგემბანე ტვირთის გადაზიდვა (პალეტიზებული ტვირთები, სტატიკური მოწყობილობა და ა. შ.) ფრახტის განაკვეთით 50 აშშ დოლარი/მ3.

Notes:

01.03.2021 წლიდან ჩერნომორსკი - ბათუმის, ბათუმი - ჩერნომორსკის მიმართულებებზე დაწესებულია „საბუნკერე დანამატი“ (BAF) შემდეგი ოდენობით:

  • 11 მეტრამდე (ჩათვლით) სიგრძის სატვირთო ავტომობილების და სხვა მგორავი ტექნიკის ტრანსპორტირებაზე მძღოლთან ერთად/მძღოლის გარეშე - 15 აშშ დოლარი / სიგრძის თითეულ დაწყებულ წრფივ მეტრზე; 
  • 11 მეტრზე მეტი სიგრძის სატვირთო ავტომობილების და სხვა მგორავი ტექნიკის ტრანსპორტირებაზე მძღოლთან ერთად/მძღოლის გარეშე - 200 აშშ დოლარი / ც.

 დანამატის მოქმედების ვადა - გაუქმების შესახებ შეტყობინებამდე. 

ა) ფრახტის განაკვეთები ბორანზე დატვირთვის და ბორნიდან გადმოტვირთვის ხარჯების გარეშე. 

ბ) მუხლუხიან ტექნიკაზე არსებული, სამხედრო დანიშნულების ტვირთი, ასევე, რომლებიც აღემატება მითითებული ზომებისა და წონის შეზღუდვებს, ტრანსპორტირდება ცალკე შეთანხმებული და სახელშეკრულებო ტარიფით.

გ) მნიშვნელოვანი რაოდენობით ტვირთის, გემის ტვირთების პარტიების გადაზიდვისას შესაძლებელია სპეციალური განაკვეთების დაწესება სახელშეკრულებო პირობებით.

დ) ავტოტრანსპორტის სიგანე დაკეცილი უკანა ხედვის სარკეებით.  

ე) ტრანსპორტირება ხორციელდება ჰააგა-ვისბის წესებით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის პირობებით და დაცვით.

*01.05.2021 წ.-დან მოქმედ ტარიფებში შეტანილია შემდეგი ცვლილებები: 

ბათუმი – ჩერნომორსკის, ჩერნომორსკი – ბათუმის მიმართულებებზე დაწესდა დანამატი ჯგუფური გზავნილების ფრახტზე (ერთი გამგზავნისგან გაგზავნა რამდენიმე მიმღების მისამართზე ან რამდენიმე გამგზავნისგან ერთი ან რამდენიმე მიმღების მისამართზე) შემდეგი ოდენობებით: 

1. 11 მეტრი და მეტი სიგრძის ავტომობილებით (მათ შორის ავტომზიდებით) ჯგუფური გზავნილების გადაზიდვებზე - 100 აშშ დოლარი/ავტომობილი.

მისამართი
ოდესა, საბინსკის შესახვევი, 4ა ,
65014, უკრაინა
სამდივნო
+380 (482) 34-40-59 ukf@ukrferry.com